Білолуцька громада
Луганська область, Старобільський район

Регламент Відділу «Центр надання адміністративних послуг» у Білолуцької селищної ради

                                                                                                          Додаток

                                                                                                          до рішення виконавчого

                                                                                                          комітету від 09 грудня 2021р.                           

                                                                                                          № 193

 

Регламент

Відділу «Центр надання адміністративних послуг» у

Білолуцької селищної ради

 

І. Загальна частина

1.1. Регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг» (далі – Регламент) визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг Білолуцької селищної ради (далі –  ЦНАП), його територіальних підрозділів, віддалених робочих місць адміністраторів, порядок дій адміністраторів/виконавців ЦНАП та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».

1.3. Надання адміністративних послуг у ЦНАП здійснюється з дотриманням таких принципів:

1) верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

2) стабільності;

3) рівності перед законом;

4) відкритості та прозорості;

5) доступності інформації про надання адміністративних послуг;

6) оперативності та своєчасності;

7) захищеності персональних даних;

8) раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

9) неупередженості й справедливості;

10)  доступності та зручності для суб’єктів звернень.

1.4. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про адміністративні послуги», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», іншими законами, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями Білолуцької селищної ради, її виконавчого комітету, Положенням про Центр надання адміністративних послуг Білолуцької селищної ради.

 

ІІ. Вимоги до приміщення, в якому розміщується ЦНАП

2.1. Відділ ЦНАП розміщується у центральній частині смт Білолуцьк за адресою: 92322, смт Білолуцьк, вул. 1 Травня, буд.4 .

2.2. На прилеглій до ЦНАП території наявне місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

2.3. Сектор інформування та надання адміністративних послуг забезпечує надання загальної інформації та консультацій замовникам при їх зверненні за адміністративними послугами у ЦНАП та видачу результатів послуги (якщо послуга не була надана заявнику під час звернення).

2.4. Сектор інформування та надання адміністративних послуг утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади працівника.

2.5. Загальна площа сектору інформування та надання адміністративних послуг, територіальних підрозділів,  віддаленого робочого місця адміністратора є достатньою для  забезпеченяя зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи працівників центру.

2.6. У приміщенні ЦНАП на інформаційних стендах та інформаційному терміналі  розміщується інформація про:

1)  графік роботи ЦНАП, його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів/виконавців центру (в разі їх утворення)  (прийомні дні та години, вихідні дні);

2)     перелік адміністративних послуг, які надаються  через ЦНАП, віддалені місця для роботи адміністраторів/виконавців центру (в разі їх утворення);

3)   інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП;

4)     строки надання адміністративних послуг;

5)    бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

6)   прізвище, ім’я, по батькові керівника ЦНАП, контактні телефони, адресу електронної пошти;

2.7. Інформація, яка розміщується у приміщенні ЦНАП (у тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сторінці міської ради, повинна бути актуальною і вичерпною.

2.8. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, віддалені робочі місця адміністраторів/виконавців центру (в разі їх утворення), затверджується органом, що утворив центр, з урахуванням потреб суб'єктів звернення, розміщується на інформаційному стенді у доступному та зручному для суб’єктів звернень місці. Адміністративні послуги у переліку групуються за суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

ІІІ. Інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг

3.1. Інформаційні і технологічні картки розробляються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та Вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг. Форми інформаційних та технологічних карток затверджуються виконавчим комітетом Білолуцької селищної ради.

3.2. Інформаційні картки адміністративних послуг та технологічні картки адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, затверджуються керівниками суб’єктів надання адміністративних послуг або відповідними рішеннями для адміністративних послуг, суб’єктами надання яких є колегіальні органи.

3.3. Орган, що утворив центр, а також керівник центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

3.4.  У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги, суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це керівника ЦНАП, готує відповідні зміни до інформаційних та / або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.

 

 

ІV. Прийняття заяви та інших документів у ЦНАП

4.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у ЦНАП або віддалених робочих місцях  адміністраторів/виконавців центру (в разі їх утворення).  

4.2. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАП (віддаленому місці для роботи адміністратора/виконавця центру (в разі їх утворення) особисто, в тому числі через представника (законного представника), надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або, у передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

            Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

4.3. Якщо вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його повноваження.

4.4. Адміністратор/виконавець перевіряє відповідність вхідного пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби – надає допомогу суб’єктові звернення у заповненні бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор/виконавець повідомляє заявника про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх виправленні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.

4.5. Адміністратор/виконавець складає опис вхідного пакету документів у якому зазначається інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках.

4.6. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора/виконавця з відміткою про дату і час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у ЦНАП електронного документообігу – в електронній формі.   

4.7. Адміністратор/виконавець центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги (в центрі, віддаленому місці для роботи адміністратора/виконавця центру (в разі їх утворення), спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку) чи в інший вибраний суб'єктом звернення спосіб, про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

4.8. Адміністратор/виконавець здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та / або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакету документів. Реєстрація та облік заяв, вхідних пакетів документів та оформлених результатів надання адміністративних послуг у центрі, його територіальному підрозділі на віддалених робочих місцях адміністраторів може вестися централізовано (зокрема шляхом запровадження електронного документообігу) або окремо в центрі та на  віддалених робочих місцях адміністраторів.

4.9. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор/виконавець виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та / або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор/виконавець за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.

4.10. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та  попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх неусунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також негайно повідомляється телефоном.

4.11. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через ЦНАП із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну). Внесення додаткових документів та / або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).

4.12. У випадку неусунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.

4.13. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор/виконавець формує справу у паперовій та / або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіювання та / або сканування.

4.14. Інформацію про вчинені дії адміністратор/виконавець вносить до листа-проходження справи у паперовій та / або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист-проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуг та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги.

 

V. Оскарження дій або бездіяльності адміністраторів та інших працівників ЦНАП

5.1. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії або бездіяльність адміністраторів/виконавців (працівників) ЦНАП, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.

5.2. Керівник ЦНАП вчиняє всі необхідні дії для прийняття об’єктивного рішення за скаргою, в межах своїх повноважень вирішує питання про дисциплінарну відповідальність працівників ЦНАП.

5.3. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів/виконавців можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

5.4. Посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

VІ. Особливості діяльності  ЦНАП, адміністратора ЦНАП, що працює на віддаленому рабочому місці

5.1Рішення про утворення та розміщення відділу ЦНАП, віддаленого робочого місця адміністратора приймається органом, що утворив ЦНАП з урахуванням потреб суб'єктів звернення, кількості населення, що буде ним обслуговуватися, та обсягу послуг, що надаватимуться.

5.2Відділ ЦНАП, віддалене робоче місце адміністратора розміщується на першому або другому поверсі будівлі за умови створення належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до такої будівлі.

5.3.Віддалене робоче місце адміністратора може бути пересувним, що передбачає наявність відповідного комплекту технічних засобів (комп'ютерної техніки та оргтехніки), оснащених відповідним програмним забезпеченням та вільним доступом до Інтернету.

             5.4Робота пересувного віддаленого робочого місця адміністратора забезпечується шляхом проведення виїзних прийомів адміністоратора за місцем проживання/перебування (місцезнаходженням) суб'єкта звернення або за іншою адресою, зазначеною ним, у межах відповідної адміністративно-теріторіаольної одиниці. Перелік категорій суб'єктів звернення, яким можуть надаватися адміністративні послуги за допомогою пересувного віддаленого місця адміністратора, та порядок роботи адміністратора пересувного віддаленого місця визначається органом, який прийняв рішення про утворення ЦНАП.

    1. До обов'язкової категорії суб'єктів звернення, яким адміністративні послуги надаються за допомогою пересувного віддаленого місця адміністратора, належать особи з інвалідністю І групи та інші особи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

VІІ. Особливості діяльності відділу ЦНАП, адміністратора ЦНАП, що працює на віддаленому робочому місці, утвореного в об'єднаній територіальній громаді

    1. Відділ ЦНАП, що утворений в об'єднаній територіальній громаді, адміністратор ЦНАП, що працює на віддаленому робочому місці може обслуговувати населення одного або декількох старостинських округів
    2. За рішенням органу, що утворив ЦНАП, окремі функції адміністратора, пов'язані з отриманням заяви та вхідного пакета документів, видачею результатів надання адміністративних послуг або наданням адміністративних послуг, можуть здійснюватися старостою.

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                         Ірина АНТИПОВА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора